đăng lính trong Tiếng Anh là gì?

đăng lính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đăng lính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đăng lính

    xem đi lính