đăng hiệu trong Tiếng Anh là gì?

đăng hiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đăng hiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đăng hiệu

    signal-lamp