đăng đường trong Tiếng Anh là gì?

đăng đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đăng đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đăng đường

    (of high mandarin) come to court

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đăng đường

    (of high mandarin) come to court