ăn thua gì! trong Tiếng Anh là gì?

ăn thua gì! trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăn thua gì! sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ăn thua gì!

    that's of little importance!; no problem!; it doens't matter!