ăn thả giàn trong Tiếng Anh là gì?

ăn thả giàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăn thả giàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ăn thả giàn

    xem ăn cho đã