ăn cơm thết trong Tiếng Anh là gì?

ăn cơm thết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăn cơm thết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ăn cơm thết

    to be entertained at dinner