two-stage refrigerating system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-stage refrigerating system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-stage refrigerating system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-stage refrigerating system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-stage refrigerating system

    * kỹ thuật

    trạm lạnh hai cấp

    điện lạnh:

    hệ (thống) lạnh hai cấp