two-stage compression refrigerating plant (system) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-stage compression refrigerating plant (system) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-stage compression refrigerating plant (system) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-stage compression refrigerating plant (system).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-stage compression refrigerating plant (system)

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    trạm lạnh nén hơi hai cấp