till nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

till nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm till giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của till.

Từ điển Anh Việt

 • till

  /til/

  * danh từ

  ngăn kéo để tiền

  to be caught with one's hand in the till

  bị bắt quả tang

  * danh từ

  (địa lý,địa chất) sét tảng lăn

  * ngoại động từ

  trồng trọt, cày cấy; cày bừa

  * giới từ

  đến, tới

  till now: đến bây giờ, đến nay

  till then: đến lúc ấy

  * liên từ

  cho đến khi

  wait till I come: chờ cho đến khi tôi tới

  trước khi

  don't get down till the train has stopped: đừng xuống trước khi xe lửa đỗ hẳn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • till

  * kinh tế

  ngăn kéo để tiền

  * kỹ thuật

  sét lẫn cuội

  sét lẫn đá tảng

  sét lẫn sỏi

  sét tảng lăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • till

  unstratified soil deposited by a glacier; consists of sand and clay and gravel and boulders mixed together

  Synonyms: boulder clay

  work land as by ploughing, harrowing, and manuring, in order to make it ready for cultivation

  till the soil

  Similar:

  public treasury: a treasury for government funds

  Synonyms: trough

  cashbox: a strongbox for holding cash

  Synonyms: money box