tilletiaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tilletiaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tilletiaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tilletiaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tilletiaceae

    a family of smut fungi having a simple promycelium bearing the spores in an apical cluster

    Synonyms: family Tilletiaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).