tilletia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tilletia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tilletia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tilletia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tilletia

    a genus of fungi belonging to the family Tilletiaceae

    Synonyms: genus Tilletia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).