tilletia caries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tilletia caries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tilletia caries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tilletia caries.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tilletia caries

    Similar:

    bunt: fungus that destroys kernels of wheat by replacing them with greasy masses of smelly spores

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).