throw into gears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

throw into gears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm throw into gears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của throw into gears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • throw into gears

  * kỹ thuật

  cho chạy

  cho hoạt động

  cơ khí & công trình:

  cho ăn khớp