taste threshold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taste threshold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taste threshold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taste threshold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taste threshold

    * kinh tế

    ngưỡng cảm giác về vị