taste property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taste property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taste property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taste property.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • taste property

    a property appreciated via the sense of taste

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).