tastefulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tastefulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tastefulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tastefulness.

Từ điển Anh Việt

 • tastefulness

  /'teistfulnis/

  * danh từ

  tính chất nhã, tính trang nha

  óc thẩm mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tastefulness

  elegance indicated by good taste

  Antonyms: tastelessness