taste test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taste test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taste test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taste test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taste test

    * kinh tế

    sự đánh giá bằng cảm quan

    sự nếm

    sự thử nếm