tastefully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tastefully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tastefully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tastefully.

Từ điển Anh Việt

 • tastefully

  * phó từ

  nhã, trang nhã

  có óc thẩm Mỹ, có vẻ thẩm Mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tastefully

  with taste; in a tasteful manner

  the house was tastefully decorated

  Synonyms: tastily

  Antonyms: tastelessly