tasteless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tasteless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tasteless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tasteless.

Từ điển Anh Việt

 • tasteless

  /'teistlis/

  * tính từ

  vô vị, nhạt

  không phân biệt được mùi vị

  in a tasteless state: trong trạng thái không phân biệt được mùi vị

  bất nhã, khiếm nhã

  tasteless manner: thái độ khiếm nhã

  nhạt nhẽo, thiếu mỹ thuật

  a tasteless decoration: một lối trang trí thiếu mỹ thuật

  không nhã, không trang nhã

  không có óc thẩm mỹ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tasteless

  * kinh tế

  không có vị

  vô vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tasteless

  lacking flavor

  Antonyms: tasty

  lacking aesthetic or social taste

  Antonyms: tasteful