syrup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syrup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syrup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syrup.

Từ điển Anh Việt

 • syrup

  /'sirəp/ (syrup) /'sirəp/

  * danh từ

  xi-rô, nước ngọt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • syrup

  * kinh tế

  mật

  mật chè

  mẫu dịch

  nấu thành mật

  nước đường

  nước ngọt

  sirô

  * kỹ thuật

  nước đường

  y học:

  xi-rô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • syrup

  a thick sweet sticky liquid

  Synonyms: sirup