syrup pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syrup pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syrup pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syrup pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syrup pump

    * kinh tế

    bơm sirô