syrup classifying apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syrup classifying apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syrup classifying apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syrup classifying apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syrup classifying apparatus

    * kinh tế

    thiết bị phân ly dịch đường