syruping department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syruping department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syruping department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syruping department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syruping department

    * kinh tế

    phân xưởng xirô