syruping machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syruping machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syruping machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syruping machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syruping machine

    * kinh tế

    máy rót sirô