syrup loading station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syrup loading station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syrup loading station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syrup loading station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syrup loading station

    * kinh tế

    trạm rót mật