syrup curing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syrup curing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syrup curing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syrup curing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syrup curing

    * kinh tế

    sự ướp muối có dịch đường