syrup film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syrup film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syrup film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syrup film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syrup film

    * kinh tế

    màng xirô