swiss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiss.

Từ điển Anh Việt

 • swiss

  /swis/

  * tính từ

  (thuộc) Thụy sĩ

  * danh từ

  người Thụy sĩ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swiss

  * kinh tế

  người Thuỵ Sĩ

  người Thụy Sĩ

  nước Thụy Sĩ

  phong cách Thuỵ Sĩ

  phong cách Thụy Sĩ

  thuộc về Thuỵ Sĩ

  Thụy Sĩ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swiss

  the natives or inhabitants of Switzerland

  Synonyms: Swiss people

  of or relating to Switzerland or its people or culture

  the Swiss army