swiss bank corporation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiss bank corporation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiss bank corporation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiss bank corporation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swiss bank corporation

    * kinh tế

    Công ty Ngân hàng Thụy Sĩ

    tập đoàn Ngân hàng Thuỵ Sĩ