swiss (roofing) tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiss (roofing) tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiss (roofing) tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiss (roofing) tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swiss (roofing) tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngói Thụy Sĩ