swiss standards association (ssa) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiss standards association (ssa) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiss standards association (ssa) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiss standards association (ssa).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swiss standards association (ssa)

    * kỹ thuật

    điện:

    hội tiêu chuẩn Thuỵ Sĩ