swiss gold-trading pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiss gold-trading pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiss gold-trading pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiss gold-trading pool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swiss gold-trading pool

    * kinh tế

    Liên doanh vàng Thụy Sĩ