swiss cheese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiss cheese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiss cheese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiss cheese.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swiss cheese

    * kinh tế

    fomat Thuỵ Sĩ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swiss cheese

    hard pale yellow cheese with many holes from Switzerland