strengthen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strengthen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strengthen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strengthen.

Từ điển Anh Việt

 • strengthen

  /'streɳθən/

  * ngoại động từ

  làm cho mạnh; làm cho vững, làm cho kiên cố, củng cố

  to strengthen the leadership: củng cố lãnh đạo

  * nội động từ

  trở nên mạnh; trở nên vững chắc

  to strengthen someone's hands

  khuyến khích ai thẳng tay hơn nữa

 • strengthen

  tăng cường, gia cố

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strengthen

  * kinh tế

  đông đặc

  tăng nồng độ

  * kỹ thuật

  gia cố

  khuếch đại

  làm chắc thêm

  làm cho vững

  tăng cứng

  điện lạnh:

  gia bền

  xây dựng:

  hóa bền

  hóa học & vật liệu:

  làm bền

  toán & tin:

  tăng cường, gia cố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strengthen

  make strong or stronger

  This exercise will strengthen your upper body

  strengthen the relations between the two countries

  Synonyms: beef up, fortify

  Antonyms: weaken

  gain strength

  His body strengthened

  Antonyms: weaken

  Similar:

  tone: give a healthy elasticity to

  Let's tone our muscles

  Synonyms: tone up