strengthening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strengthening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strengthening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strengthening.

Từ điển Anh Việt

 • strengthening

  * danh từ

  sự làm cho mạnh; làm cho vững; làm cho kiên cố; củng cố; kiên cường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strengthening

  * kỹ thuật

  sự củng cố

  sự gia cố

  sự khuếch đại

  sự làm bền

  sự tăng bền

  sự tăng cường

  điện lạnh:

  sự gia bền

  sự tăng nồng độ

  cơ khí & công trình:

  sự làm cho vững

  xây dựng:

  sự làm vững chắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strengthening

  becoming stronger

  Antonyms: weakening

  the act of increasing the strength of something

  Antonyms: weakening

  Similar:

  strengthen: make strong or stronger

  This exercise will strengthen your upper body

  strengthen the relations between the two countries

  Synonyms: beef up, fortify

  Antonyms: weaken

  strengthen: gain strength

  His body strengthened

  Antonyms: weaken

  tone: give a healthy elasticity to

  Let's tone our muscles

  Synonyms: tone up, strengthen