stream gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stream gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stream gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stream gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stream gauge

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trạm đo dòng chảy