streambed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streambed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streambed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streambed.

Từ điển Anh Việt

  • streambed

    * danh từ

    lòng sông, lòng suối (đã cạn nước)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • streambed

    a channel occupied (or formerly occupied) by a stream

    Synonyms: creek bed