streamer fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streamer fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streamer fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streamer fly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • streamer fly

    an artificial fly that has wings extending back beyond the crook of the fishhook

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).