stream-lined nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stream-lined nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stream-lined giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stream-lined.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stream-lined

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    có hình lưu tuyến