stiff mortar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stiff mortar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stiff mortar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stiff mortar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stiff mortar

    * kỹ thuật

    vữa cứng