stiff-haired nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stiff-haired nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stiff-haired giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stiff-haired.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stiff-haired

    having stiff hair

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).