stale bull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stale bull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stale bull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stale bull.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stale bull

    * kinh tế

    đầu cơ giá lên bị ế

    đầu cơ giá lên ế ẩm (trong thị trường hàng hóa)