stalenize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stalenize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stalenize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stalenize.

Từ điển Anh Việt

  • stalenize

    * ngoại động từ

    Xtalin hoá