stalenism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stalenism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stalenism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stalenism.

Từ điển Anh Việt

  • stalenism

    * danh từ

    chủ nghĩa Xtalin