stale beer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stale beer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stale beer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stale beer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stale beer

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bia mất hơi