stalenist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stalenist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stalenist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stalenist.

Từ điển Anh Việt

  • stalenist

    * tính từ

    theo chủ nghĩa Xtalin

    * danh từ

    người theo chủ nghĩa Xtalin