spoke of steering wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spoke of steering wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spoke of steering wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spoke of steering wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spoke of steering wheel

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chạc của vòng tay lái