spoken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spoken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spoken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spoken.

Từ điển Anh Việt

 • spoken

  /spi:k/

  * nội động từ spoke, (từ cổ,nghĩa cổ) spake; spoken

  nói

  to learn to speak: tập nói

  nói với, nói chuyện, nói lên

  I will speak to him about it: tôi sẽ nói chuyện với anh ta về vấn đề đó

  actions speak louder than words: việc làm nói lên nhiều hơn lời nói

  phát biểu, diễn thuyết, đọc diễn văn (ở hội nghị)

  sủa (chó)

  nổ (súng)

  kêu (nhạc khí)

  giống như thật, trông giống như thật

  this portrait speaks: bức ảnh giống như thật

  * ngoại động từ

  nói (một thứ tiếng)

  he can speak English: nó nói được tiếng Anh

  nói, nói lên

  to speak the truth: nói sự thật

  nói rõ, chứng tỏ

  this speaks him generous: điều đó chứng tỏ anh ta rộng lượng

  (hàng hải) gọi, nói chuyện với (tàu thuỷ... bằng rađiô)

  to speak at

  ám chỉ (ai)

  to speak for

  biện hộ cho (ai)

  là người phát ngôn (của ai)

  nói rõ, chứng minh cho

  that speaks much for your courage: điều đó nói rõ lòng can đảm của anh

  to speak of

  nói về, đề cập đến; viết đến

  nothing to speak of: chẳng có gì đáng nói

  to speak out

  nói to, nói lớn

  nói thẳng, nói toạc ý kiến của mình

  to speak out one's mind: nghĩ sao nói vậy

  to speak to

  nói về (điều gì) (với ai)

  khẳng định (điều gì)

  I can speak to his having been there: tôi có thể khẳng định là anh ta có đến đó

  to speak up

  nói to hơn

  nói thẳng, nói toạc ý kiến của mình

  so to speak

  (xem) so

  to speak like a book

  (xem) book

  to speak someone fair

  (xem) fair

  to speak volumes for

  (xem) volume

  to speak without book

  nói không cần sách, nhớ mà nói ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spoken

  uttered through the medium of speech or characterized by speech; sometimes used in combination

  a spoken message

  the spoken language

  a soft-spoken person

  sharp-spoken

  Antonyms: written

  Similar:

  talk: express in speech

  She talks a lot of nonsense

  This depressed patient does not verbalize

  Synonyms: speak, utter, mouth, verbalize, verbalise

  talk: exchange thoughts; talk with

  We often talk business

  Actions talk louder than words

  Synonyms: speak

  speak: use language

  the baby talks already

  the prisoner won't speak

  they speak a strange dialect

  Synonyms: talk

  address: give a speech to

  The chairman addressed the board of trustees

  Synonyms: speak

  speak: make a characteristic or natural sound

  The drums spoke