soy (bean) sauce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soy (bean) sauce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soy (bean) sauce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soy (bean) sauce.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soy (bean) sauce

    * kinh tế

    nước sốt đậu tương