soybean plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soybean plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soybean plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soybean plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • soybean plant

    Similar:

    soy: erect bushy hairy annual herb having trifoliate leaves and purple to pink flowers; extensively cultivated for food and forage and soil improvement but especially for its nutritious oil-rich seeds; native to Asia

    Synonyms: soya, soybean, soya bean, soja, soja bean, Glycine max

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).